POLENOV, VASILY DMITRIYEVICH (1844 – 1927)

POLENOV, VASILY DMITRIYEVICH (1844 – 1927)
>POLENOV, VASILY DMITRIEVICH (1844 – 1927)Sunset on the Oka river. 1915.Oil on canvas
9.2 x 20.4 per.THE EXPERT OPINION.The NINE them.P.M.Tretyakov, experts: N. With.Ignatov
V. A. Petrov
AddressKollektionerPrechistenka Street 30/2119034 MoskowRussia
Contact details8 (926) 326-22-11
Conditions of purchase