Votivthangka für die weibliche Gottheit Ushnishavijaya

Photo size: 543x800 px

Photostock recommended

Shadakshari-Avalokiteshvara - Ein Votivthangka
Photo size: 467x640 px
Votivthangka to obtain protection and long life
Photo size: 477x640 px