Viktor Kushnerov. Black sorrow

Viktor Kushnerov. Black sorrow
About the artist