Teplyakov, Kasli, 1901
The composition of the Horse at the fence, Teplyakov, Kasli, 1901, 37х14х27 cm
AddressUfimskiy KollektionerNovomostovaya 80000 UfaRussia
Contact details+73 4727-272 74+89 1741-850 66
Conditions of purchase